Veelzijdig, authentiek en compleet!

Waarom wij?

  • Speciaal voor u op maat gemaakt;
  • Vrije keuze in vorm, elementen en kleur;
  • Gemaakt van de beste materialen;
  • Lees de beoordelingen en laat u overtuigen.

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Klassieke Hekwerken.nl, gevestigd aan het Schrijvertje 15 2954 BG Alblasserdam, verder te noemen Klassieke Hekwerken

 Artikel 1: Definities
Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, dan wel elk één die met Klassieke Hekwerken, een overeenkomst ter zake van in art.2 aangeduide verrichtingen aangaat of wil aangaan of voor wie Klassieke Hekwerken een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of verrichten van diensten, waaronder ook begrepen reparatiewerkzaamheden, alsmede op alle leveringen en opleveringen van Klassieke Hekwerken.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden ingevolge dit artikel sub.1 bedoelde voorwaarden geacht door de afnemer te zijn geaccepteerd.
3. Verwijzingen van afnemers naar eigen voorwaarden worden niet aanvaard wanneer niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Offertes
1. Alle offertes of aanbiedingen hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van offerte. De offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende maten en of namens Klassieke Hekwerken gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden.
2. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten, afkomstig van Klassieke Hekwerken zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.
3. De offerte is, tenzij schriftelijk anders bepaald, gebaseerd op de prijs van materialen, lonen, sociale en fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten, geldend op de dag der uitbrenging.
4. Offertes en aanbiedingen, zowel in prijslijsten als afzonderlijk gedaan, zijn vrijblijvend en eerst bindend nadat de opdracht door of namens Klassieke Hekwerken uitdrukkelijk is geaccepteerd.
5. Bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, monsters, stalen en modellen zijn eigendom van Klassieke Hekwerken en dienen op eerste verzoek onverwijld zonder ingebrekestelling te worden teruggegeven.
6. Indien geen opdracht wordt verstrekt is Klassieke Hekwerken gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten.
Artikel 4: Adviezen
Adviezen ten aanzien van het aanbrengen of het treffen van voorzieningen in verband met door Klassieke Hekwerken uit te voeren opdrachten zijn vrijblijvend.
Artikel 5: Aanbetaling
Klassieke Hekwerken is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen.

Artikel 6: Prijzen
Indien na het aanvaarden van een opdracht dan wel tijdens de uitvoering daarvan enige verhoging van prijsbepalende factoren zich voordoet, waarop Klassieke Hekwerken redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen zoals stijging van materiaal prijzen, lonen, sociale lasten, belasting, transportkosten, waaronder begrepen waardevermindering van de overeengekomen betaalmiddelen ook al is zulks voorzienbaar bij het sluiten van de overeenkomst dan is Klassieke Hekwerken gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de afnemer geen volledige betaling – verschuldigd terzake van de opdracht – heeft verricht, blijven de geleverde goederen eigendom van Klassieke Hekwerken. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten, waar zij geleverd zijn, te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
2. Ingeval de afnemer enige verplichtingen uit de betrekkelijke overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet dan wel niet tijdig nakomt is Klassieke Hekwerken zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst gemachtigd de goederen terug te nemen.
3. Gelijk recht als in het vorige lid bedoeld komt toe wanneer gedurende de betalingstermijn de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel in betalingsmoeilijkheden verkeert, In het laatste geval is Klassieke Hekwerken gerechtigd zekerheid van betaling te vragen, welke binnen 2 dagen na aanvraag dient te worden gegeven, bij gebreke waarvan Klassieke Hekwerken tot terugname van het geleverde zonder gerechtelijke tussenkomst is gerechtigd.
4. Terugname overeenkomstig het hierboven gestelde laat het recht op schadevergoeding ingevolgd de regels die gelden bij wanprestatie onverlet.

Artikel 8: Tussenpersonen
Opdrachten aangenomen, door, alsmede voorwaarden en bedingen overeengekomen met vertegenwoordigers of andere tussenpersonen dienen door Klassieke Hekwerken schriftelijk te worden bevestigd alvorens zij bindend zijn.

Artikel 9: Toezeggingen
Indien bij het sluiten van de overeenkomst door Klassieke Hekwerken of haar personeel toezeggingen zijn gedaan zullen deze toezeggingen voor zover deze afwijken van het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden slechts gelden indien zij schriftelijk door Klassieke Hekwerken zijn bevestigd.

Artikel 10: Omvang opdracht
1. Deze opdracht omvat uitsluitend hetgeen op de opdrachtbevestiging is omschreven. Geringe afwijkingen bij de uitvoering zijn geoorloofd.
2. Opdrachten die zijn gebaseerd op door de afnemer verstrekte tekeningen, modellen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, worden steeds aanvaard onder de voorwaarde dat de te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, is Klassieke Hekwerken gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen dan wel de overeenkomst te annuleren.
3. Klassieke Hekwerken is niet verantwoordelijk voor voorzieningen die op verzoek van of in opdracht van de afnemer zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met de aan Klassieke Hekwerken verstrekte opdracht.
4. Alle onverwerkte, voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen, alsmede de reeds verwerkte materialen, bevinden zich voor rekening en risico van de afnemer bij Klassieke Hekwerken.
5. Met betrekking tot goederen waarvan reparaties verricht worden vindt het bepaalde in het vorige lid overeenkomstig toepassing.

Artikel 11: Verplichtingen van de afnemer
1. De afnemer dient ervoor te zorgen dat Klassieke Hekwerken tijdig kan beschikken over:
_ De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
_ Het gebouw, de ruimte, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
_ Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
_ Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
_ Over tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de afnemer.
3. De afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen die niet tot het werk van Klassieke Hekwerken behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.
4. Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de afnemer verantwoordelijk is dienen de daaruit voor Klassieke Hekwerken voortvloeiende schade en kosten door de afnemer te worden vergoed.

Artikel 12: Overmacht
1. Klassieke Hekwerken is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van opdrachten ten gevolge van overmacht in de ruimste zin des woords.
2. In dit verband wordt onder meer als overmacht beschouwd:
_ Storingen in het bedrijf dan wel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaarder of bezwaarlijk wordt gemaakt:
_ Staking, ziekte of ongeval van personeel met uitvoering van de opdracht belast;
_ Oorlog, oorlogsgevaar, oproep, natuurrampen, brand, transportremmingen, regeringsmaatregelen op de uitvoering van de opdracht van invloed zijnde als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in
het bedrijf van Klassieke Hekwerken of in bedrijven waarvan Klassieke Hekwerken goederen betrekt welke met de betreffende opdracht in verband staan;
_ Vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook, van door Klassieke Hekwerken tijdig en op de juiste wijze bestelde materialen, machinerieën, onderdelen van machines etc.
3. Ingeval van overmacht zal de afnemer Klassieke Hekwerken gedurende één maand na de overeengekomen datum waarop de opdracht uitgevoerd dient te zijn, de gelegenheid te geven haar verplichtingen na te komen. Indien de overmachtstoestand aanhoudt, heeft Klassieke Hekwerken het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij eventueel door de afnemer verstrekte materialen in bewerkte of onbewerkte toestand zonder enige vergoeding door Klassieke Hekwerken zullen
worden teruggegeven aan de afnemer. De ontbondenverklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij. Bij ontbinding is geen der partijen jegens elkaar tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid afnemer
1. De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop van buitenaf door bodemgesteldheid etc. wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die de afnemer ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben is de afnemer aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.
3. De afnemer is aansprakelijk voor schade die door Klassieke Hekwerken is toegebracht aan kabels, buizen en leidingen indien de door of namens de afnemer verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Evenzeer is de afnemer aansprakelijk wanneer de ligging niet aan Klassieke Hekwerken is medegedeeld.

 Artikel 14: Levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan de overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet zijn.
2. De levertijd gaat in op het moment dat Klassieke Hekwerken de opdrachtbevestiging verzendt, alsmede in het bezit is van alle materialen en gegevens, onverschillig of deze door afnemer dan wel door derden dienen te worden verstrekt.
3. De opgave van de levertijd of opleveringstijdstip geschiedt bij benadering. Klassieke Hekwerken verplicht zich zoveel mogelijk de overeengekomen levertijd na te komen. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook geeft de afnemer nimmer het recht de opdracht te annuleren, de overeenkomst te laten ontbinden dan wel tot niet nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4. Indien bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd dat uitvoering van de opdracht voor of op een bepaalde dag of uur moet geschieden, wanneer derhalve de opleveringstermijn essentieel bestanddeel vormt van de overeenkomst, heeft de afnemer in geval van overschrijding van de opleveringstermijn uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 15: Leverantie
1. Onder leverantie wordt verstaan de aanbieding van de goederen of het werk aan de afnemer.
2. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer levering van de goederen of halfgerede goederen, dan wel oplevering van het werk zal geschieden, heeft de afnemer op straffe van vergoeding van schade en kosten ervoor zorgt te dragen dat:
_ De plaats waar het (de) werkstuk(ken) en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de aflevering moet geschieden van dien aard is, dat beschadiging, op welke wijze ook, niet zal plaats behoeven te vinden;
_ De toegang tot de plaats waar de aflevering moet geschieden of het werk moet worden uitgevoerd onbelemmerd is en voorts alle medewerking wordt gegeven om de aflevering en/of uitvoering van het werk te doen plaatsvinden;
_ In de ruimte waarin het werk uitgevoerd moet worden voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is;
3. De werkzaamheden worden verricht tijdens normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 16: Oplevering
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
_ Wanneer Klassieke Hekwerken hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
_ Na verloop van 8 dagen nadat Klassieke Hekwerken schriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en de afnemer heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
_ Bij ingebruikneming van het werk door afnemer, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
3. Bij onthouding van de goedkeuring aan het werk is de afnemer verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Klassieke Hekwerken zonder opgaaf van redenen.
4. Na de oplevering is Klassieke Hekwerken niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk behoudens indien het geval, voorzien in artikel 1645 B.W. zich voordoet, dan wel binnen 6 weken na ontdekking mededeling is gedaan.
5. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van 2 jaar na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.

Artikel 17: Betaling
1. Betaling geschiedt netto á contant binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van Klassieke Hekwerken dan wel storting op een door Klassieke Hekwerken aan te wijzen bank- of girorekening.
2. Een beroep op enige aftrek op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De afnemer doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
3. Afwijkende betalingsafspraken zijn bindend uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. In geval een andere betalingswijze is overeengekomen, geldt dat betaling dient te geschieden maximaal 14 dagen na datum van de betrekkelijke factuur.
5. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen de afnemer nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota.
6. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of ingebrekestelling.
7. Wanneer de factuur binnen bovenvermelde betalingstermijn en na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer Klassieke Hekwerken de wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%.
8. In geval van buitengerechtelijke invordering is de afnemer, naast de hoofdsom en de rente, incassokosten verschuldigd, dewelke 15% van de openstaande hoofdsom kunnen belopen met een minimum van € 12,00. De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit der aanschrijving van de debiteur gevolgd door een derde incasseerder.
9. In geval van gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvrage, blijft de afnemer, naast de gerechtelijke kosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 18: Betalingsconditie aanneming van het werk
1. Bij de overeenkomst tot aanneming van het werk geldt als betalingsconditie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen: bij het plaatsen van de opdracht 30% van de overeengekomen aanneemsom, na de aanvoer van de materialen 30% , onmiddellijk na de oplevering 40%
2. In geval van nalatigheid bij betaling geldt het in art. 18 bepaalde dienovereenkomstig, met dien verstande dat het totaal verschuldigde bedrag terstond opeisbaar wordt indien de afnemer in gebreke blijft een vervallen termijn op tijd te betalen.

Artikel 19: Opschorting
1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde dat de betalingspositie van de afnemer op grond van door Klassieke Hekwerken in te winnen inlichtingen voldoende blijkt te zijn.
2. Zodra en zolang de afnemer een openstaande rekening, voor zover opeisbaar, niet voldoet, is Klassieke Hekwerken gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen –en daarmede de uitvoering van de opdracht – op te schorten.
3. Klassieke Hekwerken is steeds gerechtigd, alvorens de opdracht uit te voeren of daarmede voort te gaan, ter harer genoegen zekerheid te vorderen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
4. Tijdens een opschorting als hierboven bedoeld heeft de afnemer niet het recht op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen en blijven alle door de afnemer ter beschikking gestelde materialen en goederen voor rekening en risico van de afnemer onder Klassieke Hekwerken.
5. Het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst zijdens Klassieke Hekwerken ontheft afnemer niet van diens verplichtingen.

Artikel 20: Annulering en wijziging opdracht
1. Wijziging of annulering van een opdracht, om welke reden dan ook, behoeft schriftelijke instemming van Klassieke Hekwerken.
2. De meerdere of mindere kosten uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend. Waarbij rekening zal worden gehouden met reeds verrichte van onnut zijnde werkzaamheden.
3. In geval van eenzijdige – niet door deze voorwaarden toegelaten – annulering van de overeenkomst door afnemer, is deze schadevergoeding verschuldigd terzake van de gemaakte kosten en winstderving.

Artikel 21: Weigering afname
1. In geval de afnemer weigert de te leveren prestatie in ontvangst te nemen na aanbieding door Klassieke Hekwerken, is Klassieke Hekwerken gerechtigd als volgt te handelen:
a. Alsof de overeenkomst door de afnemer is geannuleerd;
b. Dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen, alsmede opslagkosten en eventueel verdere schadevergoeding in rekening brengen;
c. Dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag te houden en indien deze nog niet door de afnemer zijn afgenomen, te harer keuze te handelen als
sub. A resp. sub. b voorzien is;
2. Handelt Klassieke Hekwerken als hierboven sub. A voorzien dan wordt de schadevergoeding verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor 30 dagen.
3. Zijn de goederen door de afnemer reeds betaald, dan zal Klassieke Hekwerken de goederen maximaal drie maanden in opslag houden. Gaat de afnemer na deze datum nog niet over tot afname van de goederen, dan is Klassieke Hekwerken gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten, alsmede een schadevergoeding als bedoeld in artikel 22. Alvorens Klassieke Hekwerken hiertoe over mag gaan, dient het voornemen daartoe schriftelijk aan de afnemer medegedeeld te worden.
4. De opslagkosten zullen 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen per maand.

Artikel 22: Extra kosten, meer- en/of minder werk
Kosten ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meer- en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties welke niet in de offerte zijn begrepen en door de afnemer werden verlangd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 23: Reclame en garantie
1. Reclame, waaronder te verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde goederen, materialen of van uitvoering van het werk, kunnen door de afnemer Klassieke Hekwerken slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen acht dagen na ontvangst der goederen of oplevering van het werk – onverminderd het bepaalde omtrent de kortere termijn in art. 16 – indien het gebrek uiterlijk niet zichtbaar is en bij zogenaamde verborgen verbreken binnen acht dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Wanneer de afnemer tegen het advies van Klassieke Hekwerken in bepaalde werkzaamheden wil doen verrichten of beletten is elke reclame hierop uitgesloten. Onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.

Artikel 24: Geschillen
Ten aanzien van geschillen die tussen partijen bij de toepassing of naar aanleiding van deze voorwaarden mochten rijzen, zal de burgerlijke rechter bij uitsluiting bevoegd zijn. Indien niet anders is overeengekomen zal het Nederlandse recht van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst.

Artikel 25: Aansprakelijkheid van Klassieke Hekwerken
1. De aansprakelijkheid wegens niet, niet tijdig of niet behoorlijke nakoming van opdrachten is uitsluitend beperkt tot de verplichting alsnog de overeenkomst naar behoren na te komen.
2. Klassieke Hekwerken is voorts nimmer tot enige schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd. Met name is Klassieke Hekwerken niet gehouden tot het vergoeden van directe of indirecte schade ten gevolge van handelen of nalaten van personen wiens diensten Klassieke Hekwerken gebruik maakt, schade ten gevolge van enige tekortkoming in ontwerp, dan wel defecten of gebreken in ter beschikking gestelde materialen; schade ten gevolge van schending van octrooien, licenties, auteurs- of modelrechten dan wel rechten van derden, voor zover deze wordt aangericht op initiatief van de afnemer, waaronder gevat wordt het gebruik van gegevens welke door of vanwege de afnemer zijn verstrekt.
3. Wat betreft door of namens de afnemer bij Klassieke Hekwerken aangevoerde materialen draagt de afnemer het risico voor alle directe of indirecte schade. De afnemers is gehouden Klassieke Hekwerken te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses waarvoor de afnemer alsmede zijn personeel door derden te dier zake mochten worden aangesproken. Deze vrijwaringsplicht geldt evenzeer voor alle aanspraken van derden naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht door en in opdracht van Klassieke Hekwerken.

4. Klassieke Hekwerken is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van de door de afnemer of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden

Waarom wij?

  • Speciaal voor u op maat gemaakt;
  • Vrije keuze in vorm, elementen en kleur;
  • Gemaakt van de beste materialen;
  • Lees de beoordelingen en laat u overtuigen.